นาย ชัยฤกษ์ หนูช่วย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมโยธา

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล