นางสาว ชมภูพิศ แสนแปง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิธีกร DJ เดินแบบ