นาย ชนพล วิบูลย์สุข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นอินเตอร์เน็ท