นางสาว ชฏามาศ ธรรมวิทยาทาน

คณะศิลปศาสตร์

สาขา การโรงแรม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ