นางสาว จุฬารัตน์ แซ่อึ้ง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ รำไทย,พูดสุนทรพจน์