นางสาว จุฑามาศ คล้ายสถาพร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้า

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาแบดมินตัน