นางสาว จุฑาทิพย์ งามชื่นสุวรรณ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ