นาย จิรายุทธ์ ศรีสว่าง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี,เล่นกีฬา