นางสาว จินตรา มีศรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล,พิมพ์ดีด