นางสาว จิดาภา สุวรรณเดช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิธีกร, การแสดง, ยิงปืน