นางสาว จันทร์เพ็ญ ปูนอ่อน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาวอลเล่ย์บอล