นางสาว จรีภรณ์ เกษร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ