นาย จรัญ อินเกิด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านงานช่างไฟฟ้าไม่ระบุเครื่องเย็น เล่นกีฬา