นางสาว จรรยา เพิ่มวงศ์นิติกร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ