นาย ขจรศักดิ์ บุญธรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง แต่งเพลง