นางสาว กุลธิดา ศรีวิชัย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดรูป, ทำอาหาร