นางสาว กิติยา แก้วบุญทอง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วอลเลย์บอล พิมพ์คอมพิวเตอร์