นางสาว กิตติยา ลิ้นทอง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ