นางสาว กาญจนี อึ้งวัฒนะไพศาล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ