นางสาว กาญจนา ชินรัตน์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดรูป, กีฬา