นางสาว กัตติกา ทองหล่อ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทย