นาย กัฐกรณ์ พิมพ์เลิศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรี วาดรูป