นางสาว กัญญ์ฐญาณ์ ชื่นชูจิตต์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ