นางสาว กังสดาล อนุพันธ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พูด อ่อน เขียนภาษาอังกฤษ