นางสาว กษมาภรณ์ พุกบุญมี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์