นางสาว กฤษณา จงสถาปัตย์ศิลป์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ