นาย กรุณา ศักดิ์ศรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล และ คอมพิวเตอร์