นางสาว กรัณฑิกา ห้วยเส้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เขียนโฮมเพจ