นางสาว กรองแก้ว เถื่อนขวัญ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ กีฬา วอลเลย์บอล