นาง กรรณิกา แก้วมะเริง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์