นางสาว กรกมล มีสถิตย์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬา,คอมพิวเตอร์