นางสาว กนกพร สิงห์งาม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย/กีฬา