นางสาว กนกพรรณ ซำประชา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ