นางสาว โชติกา สุวรรณพานิช

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้ Microsoft Office/สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี