นางสาว แพรวชมภู ตาระเต็ง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความถนัดที่ถนัดที่สุดคือการดูแลสุนัข เช่น การฉีดยา การอาบน้ำและอีกหลาย