นางสาว แก้วกาญจน์ โตโส

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้