นาย เอกพันธ์ สีมา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานนักศึกษา(องค์การ/สโมสร/สภานัก