นาย เอกพล พบสุขนิรันดร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์ ซ่อม-ประกอบ วางระบบเครือข่าย ถ่ายรูป ปืน