นางสาว เสาวนิตย์ สุระชาติ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์,กีฬา