นางสาว เรณู ชินเวช

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์คอมฯ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ใช้โปรแกรม Microsoft Word/ Microsoft Exce