นางสาว เพ็ญสิริ พะโยม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การทำบัญชี / พิมพ์ดีดไทย / อังกฤษ /การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์