นางสาว เพ็ญนภา แต้ประเสริฐ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นวอลเลย์บอล/ว่ายน้ำ