นางสาว เทียร์ติยา แซ่เจี่ย

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษและภาษาไทย