นางสาว เดือนเพ็ญ รัชตะนาวิน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การใช้คอมพิวเตอร์