นางสาว เครือวัลย์ ศรีโหมด

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความถนัดเกี่ยวกับเอกสารการพิมพ์งานต่างๆ