นางสาว อ้อมใจ มิ่งสูงเนิน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดทำบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ