นางสาว อโนมา ทับทิม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความถนัดในด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้หลากหลาย แล