นางสาว อุษา สามคุ้มทิม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจอยากจะเรียนด้านภาษา เช่น จีน ญี่ปุ่น