นางสาว อุทัยรัตน์ ด้วงเรือง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ 1.เล่นกีฬา/2.ใช้คอมพิวเตอร์ได้