นางสาว อุดมพร ก้องมณีรัตน์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์